Navigating The Complexities of Parenting: The Interconnectedness of Forgiveness, Perfectionism, and Self-Compassion

Authors

  • Yağmur Çerkez Department of Psychological Counselling and Guidance, Near East University https://orcid.org/0000-0002-3379-1035
  • Simge Demir Department of Psychological Counselling and Guidance, Near East University
  • Gizem Öneri Uzun Department of Psychological Counselling and Guidance, Near East University

DOI:

https://doi.org/10.61518/ijpw-7

Keywords:

Self-Compassion, Forgiveness, Perfectionism, Cognitive Distortion, Relationships

Abstract

The objective of this research was to examine the causal connections between parents' levels of perfectionism, forgiveness, cognitive distortions, and self-compassion. A relational research approach was used to investigate the associations between variables and forecast potential results, while structural equation modelling was employed to illustrate how different factors are believed to be structurally connected to each other. The study included 384 parents living in the northern part of Cyprus who completed the Multidimensional Perfectionism Scale, the Heartland Forgiveness Scale, the Cognitive Distortions in Relationships Scale, the Self-Compassion Scale, and a personal information form for demographic data. Results showed a positive correlation between the scores on the Self-Compassion Scale and the Multidimensional Perfectionism Scale, including self-directed perfectionism, perfectionism towards others, and socially perceived perfectionism. The structural equation model indicated that there was a statistically significant and positive association between the Multidimensional Perfectionism Scale, Heartland Forgiveness Scale, and Self-Compassion Scale scores. Furthermore, it predicted a statistically significant and negative association with the scores on the Cognitive Distortions in Relationships Scale.

References

Alibekiroğlu, P. B., Akbaş, T., Bulut Ateş, F. ve Kırdök, O. (2018). Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumu ile psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkide öz anlayışın aracı etkisi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27(2), 1-17. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/39773/471215

Aslan, M. (2017). Üniversite öğrencilerinde erken dönem uyumsuz şemaların suçluluk utanç ve affetmeyi yordaması (Doktora Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Avşaroğlu, S. ve Güleş, E. (2019). Özel gereksinimli çocuğa sahip anne babaların yaşam doyumlarının öz – anlayış ve merhamet düzeyleri açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(1), 365-376. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2960

Barnard, L. K., & Curry, J. F. (2011). Self-compassion: Conceptualizations, correlates, & interventions. Review of General Psychology, 15(4), 289–303. https://doi.org/10.1037/a0025754

Baş, Z. (2019). Ergenlerin sahip olduğu değerler, öz-anlayış ve mizah tarzları arasındaki yordayıcı ilişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.

Batık, M. V. (2020). Psikolog ve psikolojik danışmanlarda affetme. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 679-696. https://doi.org/10.26468/trakyasobed.647345

Bayır, A. ve Lomas, T. (2016). Difficulties generating self-compassion: An interpretative phenomenological analysis. The Journal of Happiness & Well-Being, 4(1), 15-33.

Büge, B. (2020). Kaygı bozukluklarının ebeveynlik biçimi, kişilerarası bilişsel çarpıtmalar ve kişilerarası tarz açısından incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.

Büyükşahin Sunal, A., Ok, A.B. ve Keskin, S. (2016). İş – aile çatışması boyutları ile mükemmeliyetçilik arasındaki ilişkide evlilik doyumunun düzenleyici rolü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 56(1), 144-162. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dtcfdergisi/issue/66793/1044439

Çakır, S. ve Yavuz Güler, Ç. (2021). Genel aidiyet, öz – anlayış, affetme ve problem alanları gerçek ve psikolojik doğum sırasına göre farklılaşır mı?. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 1332-1352. https://doi.org/10.33206/MJSS.740804

Çarkıt, E. ve Yalçın, S.B. (2021). Üniversite Öğrencilerinde Pozitif – Negatif Duygu ve Mükemmeliyetçiliğ Yordayıcısı Olarak Öz Anlayış. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(1), 383-402. https://doi.org/10.37217/tebd.697249

Daltry, R. M., et al. (2018). Examining the Relationship between Empathy for Others and Self-Compassion in College Students. Educational Research and Reviews, 13(17), 617-621. https://doi.org/10.5897/ERR2018.3481

Demircan, G. (2021). Psikolojik Danışmanların Stresle Başa Çıkma Tarzları, Mükemmeliyetçilik ve Öz Şefkat Düzeyleri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Deniz, M. E., Arslan, C., Özyeşil, Z. ve İzmirli, M. (2012), Öz-Anlayış, Yaşam Doyumu, Negatif ve Pozitif Duygu: Türk ve Diğer Ülke Üniversite Öğrencileri Arasında Bir Karşılaştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 428-446. https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/19396/206066

Deniz, M. E., Kesici Ş., & Sümer, A. S. (2008). The Validity And Reliability Study Of The Turkish Version of Self-Compassion Scale. Social Behavior and Personality, 36 (9), 1151- 1160.

Dev, V., Fernando, A. T., 3rd, & Consedine, N. S. (2020). Self-compassion as a Stress Moderator: A Cross-sectional Study of 1700 Doctors, Nurses, and Medical Students. Mindfulness, 11(5), 1170–1181. https://doi.org/10.1007/s12671-020-01325-6

Doğan, T. (2009). Bilişsel ve kendini değerlendirme süreçlerinin sosyal anksiyete açısından incelenmesi (Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Güleş, E. (2017). Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Anne Babaların Yaşam Doyumlarının Öz-Anlayış ve Merhamet Düzeyleri Açısından İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan üniversitesi, Konya.

Güvendeğer Doksat, N., Balkanlı Zengin, H. ve Doksat, K.M. (2018). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların evebeynlerinde mükemmeliyetçilik ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Çukurova Medical Journal, 43(3), 581-588. https://doi.org/10.17826/cumj.344733

Hewitt, P. L. & Flett, G. L. (1991). Perfectionism in the self and social contexts: conceptualization, assessment, and association with psychopathology. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 456-470.

Hoşoğlu, R. (2020). Öz-anlayış düzeyi ile yaşam doyumu arasındaki ilişki: Otomatik düşüncelerin aracı etkisi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 4(7), 37-49. https://doi.org/10.31461/ybpd.674756

Kara, D. (2018, Mart). Hemşirelerin Merhamet Yorgunluklarının ve Özanlayışlarının İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Okan Üniversitesi, İstanbul.

Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayınları.

Karataş, Z. ve Uzun, K. (2021). Ergenlerin Kendilerini, Başkalarını Ve Durumları Affetme Eğilimlerinin Yordanmasında Mükemmeliyetçilik, Yalnızlık Ve Öz – Şefkatin Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (58), 248-289. https://doi.org/10.21764/maeuefd.877884

Kaygas, Y. (2017). Üniversite öğrencilerinin kişilerarası ilişki tarzları ve çatışma çözme eğilimleri arasındaki ilişkide affetmenin aracı rolü (Yükseklisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Kılıç, D. ve Tunç, E. (2020). Genç yetişkenlerde akılcı olmayan inanç ile öz – anlayış arasındaki ilişkide affetmenin aracı rolü. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(Eğitim ve Toplum Özel Sayısı), 6244-6270. https://doi.org/10.26466/opus.735586

Kirkpatrick, K.L. (2005). Enhancing Self-Compassion Using a Gestalt Two-Chair Intervention (Unpublished doctoral dissertation). University of Texas at Austin.

Kiper, C. Y. (2016). Üniversite Öğrencilerin Psikolojik Ihtiyaçlarının Ve Sosyal Kaygılarının, Mükemmeliyetçilik Tutumlarını Yordaması (Doktora Tezi). Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Koyuncu, E. (2021). Özel gereksinimli çocuğa sahip anne babaların öz – anlayış ve iyimserlik düzeylerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Kuşçu, B. (2019). Bireylerin Evlilik Uyumlarının Psikolojik Esneklik, Affetme Ve Benlik Kurgusu Açısından Incelenmesi (Yükseklisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Kuzgun, N.E. (2020). Akademisyenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Öz-Anlayış Ve Bazı Değişkenler Açısından Incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Kuzucu, Y., Tunçer, İ. ve Aksu, Ş. (2015). İlişkilerde Bilişsel Çarpitmalar Ve Öz – Kontrol Ilişkisinde Sürekli Öfkenin Araci Rolü. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 48-56.

López, A., Sanderman, R., & Schroevers, M. J. (2018). A Close Examination of the Relationship Between Self-Compassion and Depressive Symptoms. Mindfulness, 9(5), 1470–1478. https://doi.org/10.1007/s12671-018-0891-6

Meriç, F. (2020). Şefkat Korkusu, Öz – Anlayış Ve Psikolojik Dayanıklılık: Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Ebeveynleri Üzerine Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Biruni Üniversitesi, İstanbul.

Neff, K. D. (2003). Development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2, 223–250.

Neff, K. D., & McGehee, P. (2010). Self-compassion and psychological resilience among adolescents and young adults. Self and Identity, 9(3), 225–240. https://doi.org/10.1080/15298860902979307

Olgunçelik, E.S. (2019). Kendini Sabotaj Ve Başarı Yönelimlerinin Öz-Anlayış Açısından Incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Oral, M. (1999). The relationship between dimensions of perfectionism, stressful life events and depressive symptoms in university students, “a test of diathesis stress model of depression”. Unpublished Master Thesis. Ankara: Middle East Technical University, Institute of Social Sciences.

Oral, T. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Affetme Düzeylerinin Öz-Anlayış, Kişilerarası Hataya Ilişkin Ruminasyon Ve Kişilik Özellikleri Açısından Incelenmesi (Doktora Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Ponto J. (2015). Understanding and Evaluating Survey Research. Journal of Advanced Practices in Oncology, 6(2), 168-71.

Roxas, M. M., David, A. P., & Caligner, E. C. (2014). Examining The Relation Of Compassion And Forgiveness Among Filipino Counselors. Asian Journal of Social Sciences & Humanities, 3(1), 53-62.

Saeighi Mameghani, S., Taşan, D. ve Saylan, E. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Öz-Şefkat, Hasbilik Ve Affetme Düzeylerinin Incelenmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 12(2), 220-244. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sobiadsbd/issue/57298/723368

Sarıcaoğlu, H. ve Arslan, Ç. (2019). Bilinçli Öz – Anlayış Programının Üniversite Öğrencilerinin Öz – Anlayışına Etkisi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(3), 2381-2399. https://doi.org/10.33206/mjss.522935

Sarıçam, H. ve Biçer, B. (2015). Affedicilik Üzerinde Ahlaki Değer Ve Öz – Anlayışın Açıklayıcı Rolü. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 109-122.

Sirois, F. M., Molnar, D. S., & Hirsch, J. K. (2015). Self-compassion, stress, and coping in the context of chronic illness. Self and Identity, 14(3), 334–347. https://doi.org/10.1080/15298868.2014.996249

Stephenson, E., Watson, P. J., Chen, Z. J. ve Morris, R. J. (2017). Self-Compassion, Selfesteem And Irrational Beliefs. Current Psychology, 37(4), 809-815.

Şahin Altun, Ö., Kabakçı, K. ve Olçun, Z. (2020). Hemşirelikte Öz – Şefkat. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 29(3), 218-225.

Şekerli, N. (2021). Ebeyevnlerin Evlilikte Problem Çözme Becerileri Ile Öz – Anlayış Özelliklerinin Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından Incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul.

Uğur, E. ve Murat, M. (2014). Lise Öğrencilerinin Kişilerarası Ilişkilerle Ilgili Bilişsel Çarpıtmaları Ve Saldırganlık Tepkileri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi. Gaziantep University Journal Of Social Sciences, 13(2), 525-543.

Wu, Q., Chi, P., Zeng, X., Lin, X., & Du, H. (2019). Roles Of Anger And Rumination In The Relationship Between Self-Compassion And Forgiveness. Mindfulness, 10(2), 272-278. https://doi.org/10.1007/S12671-018-0971-7

Yazıcı Çelebi, G. ve Odacı, H. (2018). Bağlanma Stilleri, Ilişkilere Ilişkin Bilişsel Çarpıtmalar, Kişilerarası Ilişki Tarzları Ve Kişilik Özelliklerinin Evlilik Uyumunu Yordamadaki Rolünün Incelenmesi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 18(40), 89-120.

Downloads

Published

2023-08-10

How to Cite

Çerkez , Y., Simge Demir, & Öneri Uzun, G. (2023). Navigating The Complexities of Parenting: The Interconnectedness of Forgiveness, Perfectionism, and Self-Compassion . International Journal of Positivity & Well-Being, 1(01), 27–41. https://doi.org/10.61518/ijpw-7